Fikri Ataoğlu: İşsizliğin giderilmesi için projeler uygulayacağız

ads ads ads
19/01/2022

ads
ads
ads
Fikri Ataoğlu: İşsizliğin giderilmesi için projeler uygulayacağız

Demokrat Parti Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, KKTC’nin en önemli sorunlarından birinin işsizlik olduğuna dikkati çekti ve yeni hükümet dönemlerinde işsizliğin giderilmesi için bazı projeleri uygulama yoluna gideceklerini” belirtti.

BRT’de konuşan Ataoğlu, “ yerli ve yabancı sermayenin ülkemizde yatırım yapması özendirilerek, makroekonomik ortamda, sürdürülebilir büyüme sağlanacağını” söyledi.

Fikri Ataoğlu işsizliğin önlenmesi için yapacakları konusunda şunları ifade etti:

“Ulusal ekonomi stratejisi belirlenirken tam istihdam hedef alınacak, bu hedef gözetilerek ekonomik büyümeye, reel sektör yatırımlarına ve üretime dönük politikalar geliştirilecektir.

Ülke gerçeklerine ve teknolojik gelişmelere cevap verecek bir insan gücü planlaması yapılacak, mesleki ve teknik eğitime ağırlık verilecektir. Her yaştaki işsiz ve mesleksiz kişilerin, ilgilerine, yeteneklerine ve fiziki özelliklerine uygun meslek sahibi olabilmeleri amacıyla kısa süreli eğitim ve danışmanlık hizmetleri etkin hale getirilecektir.

Standart dışı esnek çalışma biçimleri, ülke şartlarına ve uluslararası kriterlere uygun yasal düzenlemeye kavuşturulacaktır.

DP Genel Başkanı Ataoğlu’nun BRT’deki konuşmasının tam metni şöyledir:

“Değerli kardeşlerim, sevgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkı;

Yavaş yavaş bir seçim sürecinin daha sonuna geliyoruz.

Pazar günü sandık başına gidecek ve geçmekte olduğumuz bu kriz sürecinde, ülkemiz için çok önemli bir dönüm noktasında ülkemizi kimlerden oluşan bir hükümetin idare edeceğine karar vereceğiz.

Demokrat Parti Genel Başkanı olarak bundan önceki 4 konuşmamda sizlere yaşanan ekonomik sıkıntıları, ülkeyi nasıl kalkındıracağımızı anlatmaya çalıştım.

“ GELİR DAĞILIMI BOZULMUŞTUR”

Bugünkü konuşmamda ise gelir dağılımındaki adaletsizliği nasıl gidermeyi tasarladığımız, işsizlik konusunda ne yapacağımız, eğitim-kültür  ilgili düşüncelerimiz üniversitelerimizle ilgili projelerimiz üzerinde duracağım…

Değerli kardeşlerim, uygulanan yanlış politikalarla ve özellikle ekonomik krizlerin etkisiyle, kesimler arasındaki gelir dağılımı büyük oranda bozulmuş, ücretlerde meydana gelen reel kayıp ve artan işsizlik sonucu halkımızın refah düzeyinde önemli düşüşler meydana gelmiştir.

Demokrat Parti’nin içinde olacağı hükümetin önümüzdeki dönemde uygulayacağı ekonomik program ve politikalarda, “sosyal adalet” gözetilecek ve “insanı” merkeze koyan yeni bir kalkınma yaklaşımı benimsenecektir.

Uygulanacak ekonomik program, sosyal politikalarla uyumlu, sosyal bütünleşmeyi ve dayanışmayı sağlayıcı, işsizliği azaltıcı nitelikte olacak; ekonomik büyümeden elde edilecek nimetlerin adaletli bölüşümünü sağlayacak daha insani bir yapı taşıyacaktır.

 

İşgücünün niteliğini artıracak ve işsizlere işgücü piyasasının talepleriyle uyumlu beceriler kazandıracak politikalar uygulanacaktır.

Üretimi ve istihdam artışını engelleyen yapısal ve kurumsal bozukluklar kaldırılacak, “yatırım” ve “üretimin” önünü açan bir ekonomik yaklaşım benimsenecektir.

“ YENİ MÜTEŞEBBİSLERİN ORTAYA ÇIKMASI TEŞVİK EDİLECEK”

Yeni müteşebbislerin ortaya çıkması teşvik edilecek ve kırsal kalkınmaya ağırlık veren programlar uygulanacaktır.

Çalışan kesimlerin vergi yükü kademeli olarak hafifletilecektir.

Sosyal güvenlik ağı genişletilecek ve yoksul kesimlere hizmet götüren yardım kurumları yeniden yapılandırılacaktır

Ülkemizin yakıcı sorunlarından biri de işsizliktir.

Vatandaşlarına çalışarak geçinmelerini sağlayacak iş imkanları oluşturmak, çağdaş devletin temel görevlerindendir. Eğitimli bir nüfusa sahip olan ülkemiz, artan nüfusa yetecek istihdam alanı açamamaktan kaynaklanan “yapısal işsizlik” sorunu ile karşı karşıyadır. Bu sorunların çözümlenmesi ve işsizliğin azaltılması için şu tedbirler alınacaktır:

Ekonomik büyüme, istihdamı artırma ve işsizliği azaltmanın en temel yoludur. Yerli ve yabancı sermayenin ülkemizde yatırım yapması özendirilerek, makroekonomik ortamda, sürdürülebilir büyüme sağlanacaktır.

Ulusal ekonomi stratejisi belirlenirken tam istihdam hedef alınacak, bu hedef gözetilerek ekonomik büyümeye, reel sektör yatırımlarına ve üretime dönük politikalar geliştirilecektir.

Ülke gerçeklerine ve teknolojik gelişmelere cevap verecek bir insan gücü planlaması yapılacak, mesleki ve teknik eğitime ağırlık verilecektir. Her yaştaki işsiz ve mesleksiz kişilerin, ilgilerine, yeteneklerine ve fiziki özelliklerine uygun meslek sahibi olabilmeleri amacıyla kısa süreli eğitim ve danışmanlık hizmetleri etkin hale getirilecektir.

Standart dışı esnek çalışma biçimleri, ülke şartlarına ve uluslararası kriterlere uygun yasal düzenlemeye kavuşturulacaktır.

“ EĞİTİME GEREKEN DEĞER VERİLECEKTİR”

Değerli kardeşlerim her işin başı sağlıktır, eğitimdir…

Eğitime gereken değeri vermeyen hiçbir Devletin, halkın ilerlemesi, çağdaş nimetlerden yeterince yararlanması mümkün değildir.

Özgür düşünceli, kendi başına karar verebilen, sorgulayan, kendi toplumunun ve evrensel anlayışın doğrularından haberdar olan ve hayatın güçlükleri ile baş edebilecek donanımlı ve yetenekli gençler yaratmamız gelecekteki en büyük gücümüz olacaktır.

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ve gençlerimize kaliteli eğitim sunmamız gerekmektedir.

Kaliteli eğitimin merkezinde öğretmenler bulunmaktadır. Öğretmenlerimiz, eğitimin en önemli paydaşıdır. Bu bağlamda öğretmenlerimizin verimli çalışmalarını sağlayacak ortamı hazırlamak zorundayız. 

Dünya ile bütünleşme mücadelesi veren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, üniversiteler adası olma yolunda büyük adımlar atmıştır. Üniversitelerimizin ekonomiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası alanda tanıtımına katkısının büyük olduğu göz önünde bulundurulduğunda, eğitim; ülkemiz için farklı bir anlam daha kazanmaktadır.

Bu nedenle DP, eğitime partiler üstü bir konu olarak bakmaktadır. Eğitim konusunda yapılacak düzenlemeler,  ben yaptım oldu yaklaşımı ile değil, sivil toplum örgütlerinin görüşleri dikkate alınarak, katılımcı bir anlayışla yapılacaktır.

“ ÖĞRETMEN ATAMALARI LİYAKATA GÖRE YAPILACAKTIR”

Söz veriyoruz:

Önümüzdeki iktidar sürecimizde öğretmenlerimizin, hak ettikleri yaşam kalitesine kavuşması için gerekli adımları atacaktır.

Öğretmen atamalarında mesleki değerlendirmeler temel alınarak, liyakata dayalı sistem kurulacaktır.

Meslek içi eğitimler, günümüz dünyasının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, öğretmenlerimizin katılımını artıracak, eğitimdeki gelişmeleri ve yenilikleri takip edip sürekli gelişimlerini sağlayacak şekilde düzenlenecektir.

Öğretmenlerimizin ders yükü azaltılarak daha verimli çalışmalarını sağlayacak düzenlemeler yapılacaktır.

Okullarımız yetersiz olan altyapı eksiklikleri giderilerek, dijital dünyaya uyum sağlayacak şekilde geliştirilecektir,

Eğitim müfredatında günümüz dünyasına uygun düzenlemeler yapılarak, çocuklarımızın kod yazılımı ve robotik gibi konularda eğitim alması sağlanacaktır.

“ KÜLTÜRÜMÜZÜN KORUNMASI İÇİN GEREKEN DÜZENLEMELER YAPILACAKTIR”

Kültürümüzün korunması kapsamında, geleneksel ürünlerimizin unutulmaması ve çocuklarımızın el becerilerinin gelişmesi için eğitimde gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

Meslek liseleri, iş dünyasının taleplerini karşılayacak şekilde ihtiyaç duyulan meslek alanlarına göre yeniden düzenlenecektir.

Demokrat Parti olarak ülkemizdeki üniversitelerin daha da gelişmesine, büyümelerine, ülkemiz gençlerinin en iyi üniversitelerde ve gereken branşlarda okuyabilmelerine büyük önem veriyoruz…

Bu bağlamda  önümüzdeki dönemde Devletimizin belirleyeceği, sosyal ve ekonomik kalkına planına uygun olarak yüksek öğrenim gençliğimizle üniversitelerimizi kapsayacak bir planlama gerçekleştirilecektir.

Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon Ve Koordinasyon Kurulu’nun verimli çalışmasını sağlayacak düzenlemeler yapılacaktır.

Üniversitelerimizin, uluslararası üniversitelerle işbirliği yapması teşvik edilecektir.

Üniversitelerimiz, günümüz dünyasının ihtiyaçlarına cevap verecek teknoloji içerikli programlar açması, Ar-Ge merkezi yatırımlarına yönelmeleri, uluslararası Teknoloji Festivalleri ve yarışmalar düzenlemeleri teşvik edilecektir.

 

Üniversite öğrencilerimizin uluslararası Fuarlara, festivallere ve yarışmalara katılmalarını teşvik edecek düzenlemeler yapılacaktır.

Ülkemize Türkiye ve Üçüncü ülkelerden gelen öğrencilerin ülkemizi, kültürümüzü, sanatımızı daha iyi tanımaları, sevmeleri, ailelerini buraya getirmeye yönelmeleri için özel çalışmalar yapacağız.

Sevgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkı, değerli kardeşlerim bugünkü konuşmamın sonuna gelirken bir kez daha seçime katılmanızın, oy vermenizin öneminin altını çizmek istiyorum.

“ Ne değişecek ki “ demeyiniz.

Bir şeylerin değişmesini istiyorsanız buna oylarınızla yön veriniz.

Demokrasi budur.

Demokrat Parti olarak biz değişim için varız.

Yeni bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için çalışacağımıza, söz verilip de yapılmayanları yapacağımıza güveniniz…

Biz bu ülkeyi, sizleri seviyoruz.

Takdir, destek sizden, hizmet bizden…

Sağlıkla kalınız.

Hepinizi saygılarımla selamlıyorum…

19/01/2022 11:43
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Fikri Ataoğlu
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.