İşte Protokolün Tam Metni

ads
23/07/2019

ads
İşte Protokolün Tam Metni

Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın tam metni:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

ARASINDA İKTİSADİ VE MALİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti

aralarındaki iktisadi ve mali işbirliğinin 2019 yılında aşağıdaki koşullarda

sürdürülmesi hususunda anlaşmışlardır.

I- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti;

1. Ek-1’de yer alan 2019 Eylem Planı’nda belirlenen hedefleri ve reform eylemlerini

zamanında ve eksiksiz olarak gerçekleştirmeyi,

2. En geç 2019 yılı Ekim ayının sonuna kadar 2020-2022 dönemini kapsayan

Ekonomik Program teklifini hazırlamayı,

II- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti;

1. Kamu Maliyesinin Desteklenmesi, Reel Sektörün Desteklenmesi, Altyapı

Yatırımları, Savunma ve Reformların Desteklenmesi için kullanılmak amacıyla

1.215 milyon TL’ye (Ek-2) kadar olmak üzere Türk Lirası cinsinden hibe ile Türk

Lirası veya ABD Doları cinsinden kredi yardımında bulunmayı,

2. Hibeleri, Ek-3’de yer alan “Hibelerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar” ;

Kredileri, Ek-4’de yer alan “Kredilerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar”

çerçevesinde kullandırmayı,

3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti’nin ihtiyaç duyacağı her alanda teknik

yardım sağlamayı, kamu görevlilerini ve diğer uzmanlarını ihtiyacın gerektirdiği

sürece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde geçici olarak görevlendirmeyi,

taahhüt etmişlerdir.

III- Diğer Hususlar

1. Türkiye Cumhuriyeti tarafından taahhüt edilen kredi ve hibe tutarlarının tertipler

arasındaki dağılımı Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine konularak belirlenir.

2. Bu anlaşmanın dışında yapılacak diğer yardımlar, Türkiye Cumhuriyeti

Hükümeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında protokol

imzalanmak suretiyle yapılır. Ancak bu yardımlar bu anlaşmanın amaçlarına

aykırı olamaz.

3. Altyapı ve Reel Sektör projelerinin 2019 Eylem Planı’nın amaçlarına uygun

olması esastır. Bu uygunluk T.C. Teknik Heyetince gözetilir.

4. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Teknik Heyeti, her ay Aylık Program İzleme

Raporu hazırlar. Bu raporlar Türkiye Cumhuriyeti Teknik Heyetince aylık olarak

yapılacak toplantılarda değerlendirilir. Değerlendirme neticesinde belirlenen

kredi ve hibeler Türkiye Cumhuriyeti Teknik Heyeti kararına istinaden

Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın onayı üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı

tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne aktarılır.

5. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin gidişatı ve Programın

uygulamaları Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Teknik

Heyetlerinin Ekim ve Aralık aylarında yapacakları gözden geçirme

toplantılarında değerlendirilir.

6. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından Ekim ayı sonuna kadar hazırlanması

taahhüt edilen 2020-2022 dönemini kapsayan Ekonomik Program teklifi 2019 yılı

sonuna kadar taraflar arasında gerekli görüşmeler yapılarak sonuçlandırılır.

7. Reformları desteklemek için ayrılan kaynak, reformların finansmanında veya

reformların tamamlanması şartına bağlı olarak bütçe açığı için kullanılır.

8. İşbu Anlaşma, tarafların kendi mevzuatları uyarınca yasal işlemleri

tamamladıklarını belirten son bildirim tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

İşbu Protokol …/…/2019 tarihinde iki asıl nüsha olarak Lefkoşa ve Ankara’da

imzalanmıştır.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ADINA HÜKÜMETİ ADINA

2019 YILINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ YARDIMLARIYLA FİNANSE EDİLECEK ALT YAPI PROJELERİ​

                                                                                                                                               TL

2019 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NE SAĞLANAN KREDİNİN

KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

T.C. 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli “E” işaretli cetvelin 4’üncü

maddesinin (a) bendindeki “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sermaye giderleri, transfer

giderleri ve diğer amaçlarla kullanılmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği

emrine gönderilen ödeneklerin kullanım amaç, yöntem ve şartları Türkiye Cumhuriyeti ile

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında yapılacak protokol ile tespit olunur” hükmü

bulunmaktadır.

Bu çerçevede, 2019 yılında T.C. tarafından ayrılan kredi nitelikli kaynakların dağılımı

ve kullanımı aşağıdaki usul ve esaslara göre yapılır:

1. 2019 yılında T.C. kaynaklarından KKTC’ye sağlanacak olan toplam kredi Ek-4.1

sayılı tabloda, yalnızca bütçe ödeneklerinden sağlanacak kredi ise Ek-4.2 sayılı tabloda

gösterilmiştir. KKTC’ye kredi olarak verilmek üzere tefrik edilmiş olan ödenekler KKTC

makamları ile istişare edilmek suretiyle T.C. Teknik Heyeti kararına istinaden mevcut veya

yeni kredi ödenekleri ile hibe ödenekleri tertiplerine aktarılabilir.

2. Sözkonusu kredi, T.C. Teknik Heyeti kararına istinaden T.C. Hazine ve Maliye

Bakanlığı tarafından, KKTC Hükümeti tarafından KKTC Merkez Bankası nezdinde belirlenen

ilgili hesaba nakit olarak aktarılır.

3. İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın III/4 maddesi uyarınca her ay hazırlanacak

raporlarda; 2019 yılında tüm kamu kurumlarında (Merkezi Yönetim, KİT, Fon, Döner

Sermaye, Belediye vb. dahil) mevcut çalışan, işe alınan ve işten ayrılan personel sayıları ile her

ne ad altında olursa olsun yapılan düzenli ödemelere (emekli, sosyal yardım, burs, özürlü vb)

ilişkin gelişmelere ayrıntılı olarak yer verilir. Ayrıca yeni personel istihdamı için KKTC

Maliye Bakanlığınca verilen izinler de rapora dahil edilir.

4. Ay sonu bütçe gerçekleşmeleri ile cari ayın bütçe gelir-gider tahmin özeti her ayın

beşine kadar T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisine iletilecektir.

5. Kamu Sektörü (Diğer) için;

- 2019 yılında tahsis edilen 75.000.000,00 TL,

- 2018 yılından devreden 580.323,50 TL,

olmak üzere toplam 75.580.323,50 TL kaynak ayrılmıştır.

6. Reform Destekleme Ödeneği olarak 75.000.000 TL kaynak ayrılmıştır.

Reformları desteklemek için ayrılan bu kaynak, reformların finansmanında,

özelleştirme uygulamalarında veya reformların tamamlanması şartına bağlı olarak bütçe açığı

için kullanılır. Reform Destekleme Ödeneği’nin tahsis edildiği öncelikli reform alanları Ek

EK-4

4.3’de gösterilmektedir. Öncelikli reform alanları için tahsis edilen kaynak tutarları arasında

değişiklik yapmaya T.C. Teknik Heyeti yetkilidir.

Kamu kurumlarında yapılacak reformlar kapsamında Reform Destekleme Ödeneği

kredi teminatı olarak kullanılabilir. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar T.C. Teknik Heyeti

tarafından belirlenir.

23/07/2019 10:26
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Ersin Tatar, haber, kıbrıs, Protokolün, fuat oktay, İşte Protokolün Tam Metni
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.